Aneks podpisany

Dziś (21.03) w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg został podpisany aneks dotyczący przedłużenia terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.  Zgodnie z nim roboty budowlane na największej inwestycji w regionie zakończą się 1 grudnia 2013 roku.  

Termin zakończenia prac został wydłużony ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wpłynęły one m. in. na niski poziom wody w Wiśle, co  utrudniało prowadzenie prac.

Miejski Zarząd Dróg  rozpatrzył pozytywnie wniosek wykonawcy na przedłużenie czasu ukończenia robót. Projekt aneksu dotyczący przedłużenia terminu realizacji inwestycji został przesłany celem weryfikacji do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie –  instytucji, która jest stroną umowy o dofinansowanie. Zgodnie z jego opinią przedstawiony stan faktyczny tj. niski poziom wody w Wiśle, bez wątpienia jest okolicznością uniemożliwiającą zrealizowanie określonych prac w terminach przewidzianych kontraktem. Dlatego zmiana łączącej strony umowy w zakresie czasu na ukończenie jest dopuszczalna i uzasadniona. Ta opinia stała się podstawą do zawarcia aneksu.

Zaawansowanie rzeczowe inwestycji osiągnęło około 80%. Wykonawca deklaruje częściowe przekazanie do użytku pl. Daszyńskiego, fragmentu  Trasy Mostowej od ul. Łódzkiej do ulicy Rypińskiej w pierwotnie planowanym terminie zakończenia budowy mostu tj. w lipcu 2013 r. W tej chwili odbywają się konsultacje z wykonawcą, dotyczące szczegółów technicznych związanych z możliwością oddania do wcześniejszego użytkowania odcinków, na których roboty zostaną zakończone. Omawiane są, przede wszystkim, kwestie związane z organizacją ruchu (oznakowanie, sygnalizacja świetlna) jaka będzie obowiązywała w przypadku oddania fragmentu inwestycji do użytku. Wiąże się to jednak z koniecznością uzyskania decyzji na ich użytkowanie. Zostanie to poprzedzone kontrolą inspektorów nadzoru budowlanego z Bydgoszczy (WINB Bydgoszcz). Dopiero po jej przeprowadzeniu i pozytywnym odbiorze robót,  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda stosowną decyzję administracyjną, która – po uprawomocnieniu – pozwoli na użytkowanie wykonanych wcześniej etapów robót. Według szacunków MZD cały proces administracyjny może potrwać do miesiąca.

Na zdjęciu:

PO STRONIE LEWEJ

 Barbara Tyrankiewicz, kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego

Grażyna Pluta Jagła-główny księgowy

Andrzej Glonek dyrektor MZD

PO STRONIE PRAWEJ (przedstawiciele Strabaga)

Andreas Adamiec

Alfred Watzl

aneks


Warning: Illegal string offset 'echo' in /home/wlhost/ftp/www/linkpr/linkpr.pl/wp-content/themes/hybrid/library/extensions/custom-field-series.php on line 79

Biuro Prasowe


Moto Safety Day