OPI – Zarządzanie projektami B+R

Kategorie w ramach projektu:

ladneopi_small

Czy można realizować innowacyjne projekty badawcze bez ryzyka?

Zarządzanie projektami B+R – jak to się robi w Polsce.

Konferencja

19 kwietnia 2012, godz. 9.45

Hotel Sheraton, Warszawa

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji wskazują na niskie ryzyko projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych w Polsce.

Przedstawiciele nauki oraz przedsiębiorstw sygnalizują, że powodem są uciążliwe procedury, uniemożliwiające uzyskanie dofinansowania na projekty ryzykowne, jednakże potencjalnie przełomowe.

Podczas konferencji wraz z naszymi gośćmi specjalnymi, podejmiemy próbę odnalezienia recepty na sukces w realizacji projektów B+R.

PRELEGENCI I PANELIŚCI:

Krzysztof KrystowskiKrzysztof Krystowski

V-ce Prezes Grupy Avio ds. Europy Wschodniej, Prezes Avio Polska, Prezes Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero”

Jest także Prezesem Zarządu Federacji Firm Lotniczych Bielsko, stowarzyszenia będącego liderem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan. Członek Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP oraz Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2005 – 2008 był Dyrektorem Generalnym ds. Rozwoju Biznesu a potem V-ce Prezesem Avio Polska. W tym czasie był także przedstawicielem polskiego przemysłu lotniczego w grupie nieformalnej przy Komisji Europejskiej ds. Joint Technology Initiative „Clean Sky” dla europejskiego przemysłu lotniczego. W latach 2004 – 2006 Przewodniczący Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym działającym w oparciu o najnowocześniejsze technologie. W latach 2003 – 2006 V-ce Minister w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej a następnie Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Odpowiadał za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, a także za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset. Wielokrotnie reprezentował Polskę w Radzie ds. Konkurencyjności UE. W latach 1995-2003 pracownik i manager w Grupie IMPEL (kolejno: dyrektor marketingu, z-ca i dyrektor operacyjny, v-ce prezes i dyrektor ds. marketingu i strategii, prezes jednej ze spółek, członek rad nadzorczych).

Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał tytuł MBA na Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University i Oxford Brooks University, a także ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ireneusz Krzemiński

Socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawodowo związany jest z Instytutem Socjologii UW. Pracował również m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, a także prorektora Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia. Jest członkiem zarządu Polskiego PEN Clubu. W latach 2001  – 2011 członek Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP.

Autor wielu publikacji traktujących o procesach zachodzących w społeczeństwach demokratycznych, m.in. „Co się dzieje między ludźmi?” (1992), „Solidarność. Projekt polskiej demokracji” (1997),

„Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku” (2006), „Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni” (2009). „Solidarność – doświadczenie i pamięć” (2010) oraz „Wielka Transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989 r.” (2011). Także badacz antysemityzmu: „Czy Polacy są antysemitami?” (red. naukowy, 1996); „Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie” (red. 2004). Aktywny komentator procesów politycznych w Polsce. Publikuje w „Przeglądzie Politycznym” oraz „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”.

Małgorzata Duczkowska-Piaseckaprof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka

ekonomistka, absolwentka SGPiS/SGH; zatrudniona w SGH  przez całe swoje życie zawodowe.

Autorka licznych badań naukowych,  publikacji książkowych i artykułów na temat: biznesu międzynarodowego, Unii Europejskiej, konkurencyjności regionów i  przedsiębiorstw, modelu biznesu i zarządzania strategicznego. Aktualnie pracuje w Katedrze Zarządzania Strategicznego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH; jest członkiem Komisji Badań Naukowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Wypromowała 4 doktorów w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Ekspert Unii Europejskiej przy ocenie projektów badawczych w ramach PR7.

Bartosz DąbrowskiBartosz Dąbrowski

założyciel firmy doradczej Dabrowsky zajmującej się pozyskiwaniem finansowania dla innowacyjnych projektów prowadzonych przez firmy w Polsce.

Głównym obszarem działalności firmy jest pozyskiwanie dotacji unijnych na projekty związane z nowymi technologiami, IT, badaniami i rozwojem. Firma prowadzi również własne projekty badawcze oraz współpracuje przy projektach innych przedsiębiorstw.

Katarzyna Królak-Wyszyńska

Katarzyna Królak-Wyszyńska

Chief Opportunity Explorer, Partner w firmie INNOVATIKA

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu innowacyjnymi organizacjami. Prowadziła kilkadziesiąt projektów doradczych m.in. dla takich firm, jak Sun Microsystems, Londa, Ferrero, Wolters Kluwer, Giełda Papierów Wartościowych, Poczta Polska. Rozwijała zarządzanie wiedzą w Narodowym Banku Polskim. Prowadzi projekty strategiczne dla zarządów firm, pomaga przekuwać szanse na rezultaty, projektuje innowacyjne modele biznesowe.

Sebastian MaćkowskiSebastian Maćkowski

Profesor w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie w 2002 roku. Obecna tematyka naukowa obejmuje badania własności optycznych układów molekularnych, białek fotosyntetycznych i roślin wyższych. Laureat I edycji programu WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2009 roku koncentruje się na potencjalnym wykorzystaniu nanostruktur hybrydowych do sztucznej fotosyntezy.

Dr inż. Monika Lamparska-PrzybyszDr inż. Monika Lamparska-Przybysz

Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych Produktów Leczniczych Celon Pharma Sp. z o.o.

Absolwentka Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2001).  W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych w zakresie biologii molekularnej procesów nowotworowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2011 roku słuchaczka studiów MBA w zakresie Zarządzania na Uczelni Łazarskiego. Od 2005r Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Produktów Leczniczych Celon Pharma Sp. z o. o. Obecnie zajmuje się realizacją 15 innowacyjnych projektów badawczych dotyczących nowych leków stosowanych w onkologii, chorobach metabolicznych i neurodegeneracyjnych. W skład kierowanego przez dr Monikę Lamparską-Przybysz Działu wchodzi obecnie 6 zespołów badawczych składających się z biologów molekularnych, biotechnologów, bioinformatyków i chemików.

Dr Monika Lamparska-Przybysz jest współautorem kilku zgłoszeń patentowych oraz ponad 40 prac eksperymentalnych, artykułów przeglądowych, komunikatów i doniesień zjazdowych. Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy europejskich w ramach Programu PO IG.

Filippo LarceriFilippo Larceri

Doktor inżynier w zakresie chemii. Menedżer projektów, w tym projektów badawczo-rozwojowych oraz interdyscyplinarnych projektów innowacyjnych.

Urodził się w Genui (Włochy) 4 lutego 1967 r.

Posiada doświadczenie zarówno w pracy w firmach rozpoczynających działalność, jak również w kierowaniu Biurem Zarządzania Projektami w obrębie międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Po piętnastu latach pracy badawczo-rozwojowej (1992 – 2007)  w Ansaldo Ricerche (grupa Finmeccanica), gdzie dzielił swój czas pomiędzy rolę technologa, inżyniera oraz menedżera projektu, w 2008 roku rozpoczął pracę jako lider projektów dotyczących katalizatorów utleniania dla Süd-Chemie (będącej obecnie częścią grupy Clariant).

W 2010 roku otrzymał zadanie stworzenia Biura Zarządzania Projektem, w ramach badawczo-rozwojowej działalności  Catalysis & Energy Business – jednej z jednostek grupy Clariant. Misją Biura jest odpowiednia selekcja, uruchomienie i wdrażanie projektów, tworzenie portfolio najlepiej zarządzanych projektów, ocena statusu projektów w stosunku do całego ich portfolio (projekty realizowane są w różnych częściach Europy,  Stanów Zjednoczonych i Dalekiego Wschodu), analiza i strategiczne planowanie wyborów projektów B+R. Dodatkowo, dr Filippo Larceri jest osobą bezpośrednio odpowiedzialną za zarządzanie strategicznymi, a przy tym najbardziej złożonymi projektami, o charakterze międzynarodowym.

Norbert Luetke-EntrupNorbert Luetke-Entrup

Dyrektor Technology & Innovation Management w Siemens Corporate Technology (CT) – głównej jednostce badawczej Siemensa.

Do jego obowiązków należy analiza długoterminowych trendów dotyczących rozwoju głównych rynków Siemensa, śledzenie trendów dotyczących rozwoju technologii, zarządzanie portfoliem technologii i innowacji oraz współpraca z zewnętrznymi partnerami badawczymi. Zanim został członkiem Corporate Technology (CT), dr Luetke-Entrup pełnił funkcję V-ce Prezesa Siemens Management Consulting – jednostki, będącej liderem w dziedzinie doradztwa wewnątrzkorporacyjnego.

Päivi Korhonen

Właścicielka i Dyrektor Zarządzająca Project Development Group Europe, konsorcjum składającego się z niezależnych ekspertów doradzających w prowadzeniu projektów badawczych.

Päivi Korhonen jest wysoko cenionym, międzynarodowym ekspertem do spraw zarządzania projektem oraz w zakresie wdrażania programów kształcących kadrę zarządzającą projektów. Wykształcenie oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze andragogiki, stanowi podstawę jej zaangażowania we wdrażanie najlepszych praktyk kształcenia do fińskiego systemu edukacji. Posiada wiedzę z zakresu europejskiej polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Jest ekspertem zewnętrznym w Departamencie Edukacji i Kultury Komisji Unii Europejskiej.

Wśród zadań stworzonego przez nią konsorcjum znajduje się ewaluacja i zarządzanie projektem, w tym odpowiednie przygotowanie projektu do wdrożenia, jego koordynacja, ewaluacja i ocena oddziaływania.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day