Muzeum Fryderyka Chopina

Kategorie w ramach projektu:

ChopinMuseum_02_MCObchody Roku Chopinowskiego 2010 to czas wielu ważnych wydarzeń kulturalnych. Jedną z kluczowych inwestycji jest  otwarcie nowej ekspozycji   Muzeum Fryderyka Chopina.

Prace przy przebudowie siedziby dawnego Muzeum trwały już od roku 2005. Instytucja ta poświęcona  gromadzeniu pamiątek po Fryderyku Chopinie od lat mieści się w zabytkowym Pałacu Ostrogskich przy ul. Okólnik 1 w Warszawie. Jego przebudowa całkowicie odmieniła charakter Muzeum.  W wyniku tej metamorfozy zadbano o zachowanie związków z długoletnią tradycją instytucji. Jednocześnie Muzeum zyskało nową tożsamość jako placówka zaspokajająca potrzeby widzów w zależności od ich indywidualnych potrzeb w oparciu o różnorodne kolekcje eksponatów, wyniki najnowszych badań naukowych oraz działania artystyczne.

Największa na świecie kolekcja  dokumentów związanych z Fryderykiem Chopinem zawiera rękopisy i druki muzyczne, korespondencję Chopina i jego najbliższych, pamiątki (spinki, kalendarzyki etc.), ikonografię, jak również dzieła biograficzne oraz komentarze poświęcone jego kompozycjom i recepcji.

Kolekcja jest gromadzona od 1899 r. przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, od 1934 r. przez Instytut Fryderyka Chopina, zaś od 1953 przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.  Finalne działania zostały podjęte przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W konsekwencji kolekcja odnalazła swoje miejsce w odnowionej siedzibie w Pałacu Ostrogskich.

Historia Pałacu sięga fundacji księcia Janusza Ostrogskiego w początkach XVII wieku. W latach 1680. podkanclerzy koronny Jan Gniński zlecił Tylmanowi van Gameren zaprojektowanie rezydencji pałacowej. Architekt stworzył rysunki nigdy nie zrealizowanego, dużego założenia pałacowego. Dzisiejszy Pałac, postawiony na wcześniejszym bastionie, znajduje się w miejscu planowanych zabudowań kuchennych. Pałac pełnił różne funkcje, przebudowywano go w XVIII i XIX wieku.

Wykonaniem architektonicznego projektu przebudowy zajęła się Pracownia Grzegory i Partnerzy Architekci. Nową koncepcję funkcjonalną Muzeum zaprojektowano po wykonaniu ekspertyz technicznych i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji.

Projekt zakładał zwiększenie przestrzeni muzealnej (udało się ją zwiększyć o 90%) oraz budowę nowej sali koncertowej.

Konkurs na projekt realizacji stałej multimedialnej ekspozycji Muzeum rozstrzygnięto w sierpniu 2008 roku. Najlepszą okazała się propozycja pracowni Migliore+Servetto, należąca do dwojga włoskich architektów: Ico Migliore i Mara Servetto, zajmująca się projektami  architektonicznymi budynków i  wnętrz oraz realizacją koncepcji ekspozycji  interaktywnych dla muzeów oraz instytucji.

Inwestycja finansowana jest  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Opiekę merytoryczną i wykonawczą nad Muzeum Fryderyka Chopina „Chopin Muzeum” sprawuje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Muzeum jest centralnym punktem obchodów Roku Chopinowskiego 2010, a jednocześnie najważniejszą narodową instytucją pamięci o wielkim Kompozytorze.

Inwestor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa

Projekt  adaptacji: Jarosław Grzegory i Partnerzy Architekci, Warszawa

Projekt stałej ekspozycji oraz grafiki: Migliore+Servetto Architetti Associati, Mediolan

Projekt loga: Italo Lupi, Ico Migliore, Mara Servetto

Scenariusz: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa

Źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Inwestor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa

Projekt  adaptacji: Jarosław Grzegory i Partnerzy Architekci, Warszawa

Projekt stałej ekspozycji oraz grafiki: Migliore+Servetto Architetti Associati, Mediolan

Projekt loga: Italo Lupi, Ico Migliore, Mara Servetto

Scenariusz: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa

Źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Chopin Muzeum in Warsaw

Celebrating the Chopin Year 2010 is a time of many important cultural events. One of the key investment is  the opening of  a new museum exhibition of Frederic Chopin.

Works on rebuilding the old premises of the museum have been carried out since 2005. The institution is dedicated to collecting memorabilia of Frederic Chopin, for many years located in the historic  Ostrogski Palace at 1, Okólnik Street in Warsaw.  Its redevelopment has completely changed the nature of the previous Museum. As a result of this metamorphosis particular care has been taken to preserve the relation with a long tradition of the institution. At the same time the Museum has gained a new identity as an institution to meet the needs of viewers, depending on their individual needs based on the various collections of artifacts, the results of the latest scientific research and artistic activity.

The biggest world collection of items related to Frederic Chopin, includes  musical manuscripts, printed scores, Chopin correspondence, personal items (cufflinks, diaries etc.), iconography, as well as biographical works about him and critical commentaries on his compositions and his reception as a composer.

A collection that has been gathered since 1899 by the Warsaw Music Society, since 1934 the Frederic Chopin Institute, which, since 1953 has continued  the activity of the   Frederick Chopin Society, and more recently by the Frederic Chopin Institute,  is located in the renovated Ostrogski Palace.

The castle was originally founded at the end of the XVIIth century by Duke Janusz Ostrogski.

In the 1680s, the deputy chancellor of the Crown Treasury, Jan Gniński commissioned the leading Dutch architect Tylman van Gameren to produce a design of a magnificent palatial residence. The architect created a concept of a residence, that had never been realized. The present Palace, built on the Place of the historical fortified edifice, is located in the part of the residence where the kitchen buildings were originally planned. Throughout the centuries the palace had served many different functions and was rebuilt several times in XVIIIth and XIXth century.

In 1859 the renovated building became the home of the Institute of Music, in 1919 renamed the Conservatory. This high-level music school was the successor to the Warsaw Conservatory from the times of Chopin’s youth, then known officially as the Music Section of the Fine Arts Department of the Royal University of Warsaw.

At the beginning of the XXth century, a concert pavilion was built onto the south side of the castle, but it was not restored after the Second World War.  After being almost totally razed during the Warsaw Rising in 1944, the Palace was rebuilt in 1949-54 on the bases of a project by Mieczysław Kuzma who used the drawings by Zygmunt Vogel, sketches by Tylmana van Gameren and paintings by Canaletto as a model for his design. The aim of the rebuilding was to restore the shape of the Palace from the end of XVIIth century. This treasure of Warsaw architecture was rebuilt on the basis of baroque-enlightenment features and has been totally renovated in order to be opened for the bicentennial celebrations of Frederic Chopin’s birth. The aim of the permanent exhibition, established after extensive consultations, can be summarized into the following: to present the composer in the light of period documents, but firmly taking into account the rules and limits of perception  and employing new media in a way reflecting current best practice. The entire project includes the renovation of the building as well as new development of the space and the design of the permanent exhibition to which the aims and scenario are the starting point. It is meant to create a space where visitors of different ages and levels of involvement in Chopin’s music will meet under one roof. The contemporary artistic installations are especially aimed at members of the public who are unconvinced or neutral towards Chopin’s music, his personality or historical context.

The architectural reconstruction project was prepared by the  Grzegory & Partnerzy Architekci Studio. New concept of functional museum was designed after the technical expertise and gathering the necessary documentation.  The project aimed at increasing the working space of the museum (managed to increase by 90%) and the construction of a new concert hall.

The Competition for the ideation and realisation of the permanent exhibition design of the new Chopin Muzeum closed in August 2008.

The project presented by  the firm Migliore+Servetto Architetti Associati,   belonging to  two Italian architects Ico Migliore and Mara Servetto turned out to be the best. Their company deals with the architectural designs of buildings and interiors as well as implementing the concept of interactive exhibition for Museums and Institutions.

The investment is financed by the Ministry of Culture and National Heritage, Operational Program Infrastructure and Environment. Care of the content and the executive of the Chopin Muzeum holds the Frederic Chopin Institute. The Chopin Muzeum is the focal point of the Chopin Year celebrations in 2010 and also the most important national institution of the memory of a great Composer.

– – It is a difficult task that we wish to accomplish, due to the complexity and specificity of the theme itself – says Alicja Knast,  the Chopin Muzeum curator. – We are dealing with matter and the elusive intangibles that everyone receives in their own unique way: with music. Frederic Chopin and his work is, of course, in the center of our interest. The main question we set for ourselves, was how to show that wealth in an accurate, but also attractive and undisturbing individual needs and preferences of the audience way. Therefore, we do not limit ourselves to one medium, we will not only offer visitors with headphones. Also, there will be a choice of several options communing with the sound: the sound installation via the arrangement of an audiophile up to live concerts. We want the museum to be a universal, inspiring and thoughtful site,  corresponding at the same time with the individual needs of the visitors.

It might sound pompous, but I strongly believe that this goal can be achieved, primarily because it is essential to create  a museum of XXI century that gives credits to Chopin’s genius.

The innovation of the museum is mainly based on  an individual approach to the viewer. Each guest receives a ticket  made with the use of the RFID (Radio Frequency Identification) technology.  Information about viewer’s preferences will be digitally encoded in the ticket. Depending on the person’s decision and needs the right profile tour will be chosen. The use of RFID technology allows customization of the audio-visual content, taking into account four levels of narrative: basic, advanced, for children and for the visually impaired. Each level will be presented in eight languages. An omnipresent ‘soundscape’ which is based on its own scenario will go silent in the room documenting the composer’s death.  With the use of the light and sound  the elements of particular interest to the viewer will be exposed. Visitors will be able to choose one of eight languages, and one of the four tour profiles.

The exhibition is developed on the four levels of the palace, ranging from the basement. Each floor’s exhibition will be devoted to life and work of the composer from a different perspective. One will get familiar with the facts from different periods of his life, for example in Poland and in Paris. We’ll see works by Chopin, his inspiration, the women in his life as well as  the circumstances of birth and death of the Composer.

The Museum is focused on the individual reception, the specifics of its construction at the same time implies a kind of universality. The various components of exposure have been designed in such a way so that everyone in the museum finds something for themselves:  the school tours, artists as well as students seeking in-depth knowledge of manners and people  of Chopin’s era.

All these features allow the institution to break the stereotypical image of a “museum” as a dull, ‘dead’ exhibition . Interactivity, self-selection and an extremely wide range of information from different fields will allow the new  Chopin Muzeum to be  both the central to the Chopin’s Year celebrations and  the National Memorial of Frederic Chopin.

Investor: The Frederic Chopin Institute, Warsaw

Motion adaptation  : Jarosław Grzegory & Partnerzy Architekci, Warszawa

Permanent exhibition design and graphics: Migliore+Servetto Architetti Associati, Milan

Scenario :  The National Frederic Chopin’s Institute, Warsaw

Logo design: Italo Lupi, Ico Migliore, Mara Servetto

Sources of funding: Ministry of Culture and National Heritage, Operational Program Infrastructure and Environment

ACKNOWLEDGEMENTS

COLEGIUM OF THE NATIONAL FREDERIC CHOPIN’S INSTITUTE

Andrzej Sułek

Ewa Bara

Albert Grudziński

Stanisław Leszczyński

Małgorzata Pyszkiewicz

Monika Strugała

Artur Szklener

and

Grzegorz Michalski

Małgorzata Błoch-Wiśniewska

Magdalena Giedroyć-Juraha

Anna Łęgowska-Radosz

SCENARIO OF THE EXHIBITION

EXHIBITS

Maciej Janicki, Magda Kulig, Grażyna Michniewicz, Iwona Sygowska

and

Magda Chylińska, Magda Jamroży, Teresa Lewandowska, Anna Łęgowska-Radosz, Artur Szklener, Weronika Witczak, Mariusz Wrona

AUDIO-VISUAL PRESENTATION

Scenario:

Anna Adamusińska-Tasak, Marita Albán-Juárez, Wojciech Bońkowski, Magda Jamroży, Maciej Janicki, Magdalena Kulig, Teresa Lewandowska, Grażyna Michniewicz,

Agata Mierzejewska, Arkadiusz Roszkowski, Iwona Sygowska, Marlena

Wieczorek, Weronika Witczak, Mariola Wojtkiewicz, Mariusz Wrona

Oral commentaries directed by:

Zbigniew Brzoza

Actors:

Dobromir Dymecki (Frederic Chopin), Maria Seweryn (George Sand, narator), Dariusz Kowalski (narrator)

SUBSTANTIAL SUPERVISION

Zofia Chechlińska, Andrzej Jazdon, Stanisław Leszczyński, Piotr Mysłakowski, Irena Poniatowska, Hanna Wróblewska-Straus, Artur Szklener

DESIGNERS

Permanent Exhibition design and Graphics

Migliore+Servetto Architetti Associati, Milan

Motion adaptation:

Grzegory & Partnerzy Architekci, Warszawa

LOGO DESIGN

Italo Lupi, Ico Migliore, Mara Servetto

EXECUTORS:

AUDIOVISUAL MATERIALS MANUFACTURERS:

Mayvaert Glass Engineering, Gandawa – Treviso

Ciałbud, Warszawa

Center Screen Productions, Manchester

Microtech, Wrocław

CURATOR,  PROJECT MANAGER

Alicja Knast

Maciej Janicki, asystent

Katarzyna Kasica, asystent

COORDINATORS

Krzysztof Chodaczyński

Paul Kucharski

Gauthier Pessers

Olivier de Ville

Tomasz Wojciechowski

COLLECTION DIGITALIZED BY:

Waldemar Kielichowski

COOPERATION:

Joanna Bojarska

Małgorzata Błoch-Wiśniewska

Robert Firmhofer

Alicja Knast

Borys Kudlička

Jack Lohman

Anna Łęgowska-Radosz

Grzegorz Małecki

Leszek Mądzik

Maciej Miłobędzki

Agnieszka Panecka

Maria Popczyk

Simon K. Posch

Irena Poniatowska

Andrzej Wajda

RECORDINGS:

Collection of the National Institute of Frederic Chopin “The Real Chopin” performed on historical instruments (1848 Erard, Pleyel, 1848), editor of the  series  Stanislaw Leszczynski, the directors of recordings: Gabriel Blicharz, Lech Dudzik

Baroness d’Est’s Album: Sylwester Smulczyński (tenor), Hubert Rutkowski (piano), recording director: Nicholas Wierusz

COLLECTION:

Chopin’s Museum at the National Frederic Chopin Institute

Library of the  National Frederic Chopin Institute

DEPOSITS:

TiFC

The Ciechowieccy Fund, Warsaw

Jan and Tomasz de Tusch-Lec

Ministry of Culture and National Heritage

REPRODUCTIONS:

Diocesan Archives in Łowicz

State Archive Library in Warsaw

The Polish Writers’ Donations in the House of Literature

Jagiellonian Library

National Library

Library of the National Frederic Chopin Institute

Warsaw University Library

The Conspero Fund

TheChopin’s Museum at the Frederic Chopin Institute

The Warsaw University Museum

The Historical Museum of Cracow

The Historical Museum of the City  of Warsaw

Jacek Malczewski Museum in Radom

Museum of the Czartoryski Princes’

The Museum of Łowicz

The National Museum in Warsaw

The National Museum in Poznan

The National Museum in Warsaw

The Jagiellonian University Museum

The Museum of Warsaw University

The Poznań  Friends of Science Society

TheWarsaw Frederic Chopin’s Music Society

The National Ossoliński Institution, Wrocław

The Polish Library, Paris

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque de l’Institut de France / RMN

Bodleian Library Oxford University

British Library

Dumbarton Oaks Research Library, Washington

Gabriel Quetglas

Edinburgh University Library

Guildhall Library, City of London

Heinemann Foundation, New York

Landesbibliothek, Dresden, Kupferstich-Kabinett

Maison de George Sand, Nohant

Manchester Art City Gallery

Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Musée de la Vie Romantique / Roger-Viollet

Musée du Louvre / RMN

Musée de  Versailles / RMN

Museo Celda Chopin, Valldemossa, Mallorca

Museum of London

Nationalmuseum, Stockholm

National Portrait Gallery, London

Ordrupgaard Museum, Copenhagen

Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Robert Schumann Haus, Zwickau

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Staatsbibliothek zu Berlin

Stiftelsen Musikkulturens Främjande, Stockholm

Tate Gallery

Private collections: Ernst Burger, Hans Schneider, André Maurois, Michèle Simone Andre Maurois Maurois, Francois Meyer, the former collection of Roger de Garate in Paris

The Chopin Muzeum made all possible effort to contact the owners of the buildings.

INSTALLATION „  THE GUESTBOOK”

Authors:

Adam Dudek, Boris Kudlička

Production:

Magdalena Raczkowska

Opening of the Chopin Muzeum: March 1st, 2010.

Biuro Prasowe


Moto Safety Day